WSCR reglement v2013-1

Reglement van de Wind Surf Club Reeuwijk

Verwijzing naar de Statuten

Artikel 1.

Dit reglement is opgesteld conform artikel 21.1 van de statuten.

Beroep bij niet-toelating tot lid

Artikel 2.

2.1.     Een persoon die op de in artikel 6 van de statuten voorgeschreven wijze het lidmaatschap heeft aangevraagd en door het bestuur niet wordt toegelaten, kan hiertegen in beroep gaan bij de algemene vergadering.

2.2.     Dit beroep dient binnen dertig (30) dagen na afwijzing te worden ingesteld door middel van een aan de secretaris van het bestuur te richten aangetekend schrijven. Na ontvangst van dit schrijven plaatst de secretaris een dergelijk beroep op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering.

2.3.     De algemene vergadering beslist na het bestuur en de appellant te hebben gehoord.

Faciliteiten

Artikel 3.

3.1.     De aanvraag voor een faciliteit dient schriftelijk te worden gedaan bij de ledenadministratie.

3.2.     Na verlening van een faciliteit zijn de bepalingen van het betreffende reglement bindend geworden.

Uiterlijke opzeggingsdatum

Artikel 4.

4.1.     Voor de in artikel 7.2 van de statuten genoemde 'vastgestelde datum' dient één december te worden gelezen.

4.2.     De verlening van een faciliteit wordt geacht stilzwijgend met een jaar te zijn verlengd tenzij die vòòr 1 december schriftelijk door een van beide partijen is opgezegd, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 5.3.

Schorsing van leden

Artikel 5.

5.1.     Na opzegging van het lidmaatschap conform artikel 7.3 van de statuten en wanneer een lid de statuten of de reglementen overtreedt, zich niet houdt aan de beslissingen van het bestuur of zich binnen de vereniging aan wangedrag schuldig maakt, kan het bestuur hem voor bepaalde tijd schorsen als lid.

5.2.     Voor de duur van de schorsing vervallen alle aan het lidmaatschap verbonden rechten, maar blijven de aan het lidmaatschap verbonden verplichtingen onverkort in stand, voor zover dit naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk is.

5.3.     Tevens kan bij schorsing een verleende faciliteit worden ingetrokken, in welk geval geen recht op restitutie bestaat van het betaalde bedrag over de niet verstreken termijn.

5.4.     Het lid staat beroep open op een algemene vergadering op dezelfde wijze als in artikel 2. beschreven.

Jaarlijkse bijdragen

Artikel 6.

6.1.     De contributie en eventuele voor faciliteiten verschuldigde bedragen dienen voor één april van het betreffende verenigingsjaar te worden voldaan.

6.2.     Bij niet tijdige betaling wordt per maand of gedeelte daarvan één procent (1%) rente in rekening gebracht. Tevens zijn alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buiten-gerechtelijke, voor rekening van het in gebreke zijnde lid.

6.3.     Het lid blijft de contributie en de eventuele overige bijdragen verschuldigd, ook als geen gebruik wordt gemaakt van het lidmaatschap en de verleende faciliteit.

6.4.     Zij die nà één september lid worden/zijn geworden, zijn een lager bedrag verschuldigd aan contributie. De hoogte hiervan wordt conform artikel 8.1 van de statuten vastgesteld door de algemene vergadering.

Commissies

Artikel 7.

7.1.     Het bestuur kan bepaalde taken laten verrichten door een commissie.

7.2.     De leden van een commissie worden, behoudens het gestelde in artikel 13.4 van de statuten betreffende de benoeming van de leden van de kascommissie, benoemd en ontslagen door het bestuur.

7.3.     Het bestuur beslist over een eventuele formele taakverdeling en/of een verdeling van verantwoordelijkheid binnen een commissie.

7.4.     Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur; het bestuur is op haar beurt verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering.

7.5.     In afwijking van het gestelde in 7.4 heeft de wedstrijdcommissie een autonome verantwoordelijkheid ten aanzien van de uitslag van een wedstrijd. Dit ontslaat de wedstrijdcommissie niet van haar verplichting tot het aan het bestuur afleggen van verantwoording over het door haar gevoerde beleid.

7.6.     Het bestuur wijst uit haar midden één bestuurslid aan dat voor een commissie als contactpersoon met het bestuur fungeert.

7.7.     Het bestuur stelt een commissie middelen ter beschikking om de aan hen gedelegeerde taken te vervullen.

7.8.     Het bestuur heeft de bevoegdheid zo nodig in te grijpen in de gang van zaken bij een commissie. Het licht daarover de algemene vergadering in.

Aansprakelijkheid

Artikel 8.

8.1.     De vereniging is verplicht zich tegen de nadelige financiële gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren.

8.2.     Leden zijn verplicht zich tegen de nadelige financiële gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren.

8.3.     Het bestuur/de vereniging is op geen enkele wijze aansprakelijk voor lichamelijk letsel of verlies, beschadiging, vermissing of diefstal van goederen van een lid. Het lid dient eventueel zelf voor een daartoe geëigende verzekering te zorgen.

8.4      Het lid is aansprakelijk voor alle schade van welke aard ook, die door zijn toedoen of nalatigheid wordt toegebracht aan lijf of goederen van anderen en/of aan het clubhuis.

Persoonsregistratie

Artikel 9.

De in het kader van het lidmaatschap verzamelde persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de persoonsregistratie. Op deze registratie is de Wet persoonsregistraties van toepassing.

Kantinedienst

Artikel 10.

Ieder lid van 16 jaar en ouder is verplicht minimaal één maal per jaar kantinedienst te verrichten. Het lid volgt daarbij de aanwijzingen zoals die door de kantinecommissie worden gegeven.

Slotbepalingen

Artikel 11.

11.1.   Dit en andere reglementen treden in werking zodra zij door een algemene vergadering met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen zijn goedgekeurd.

11.2.   Wijzigingen in en aanvullingen op reglementen kunnen slechts worden aangebracht door goedkeuring van een desbetreffend voorstel in een algemene vergadering met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij de oproeping wordt de tekst van de voorgestelde wijzigingen en/of aanvullingen vermeld.

11.3.   Bij geschillen dienen partijen elkaar door middel van een aangetekend schrijven op de hoogte te brengen. De andere partij dient dan binnen een maand na ontvangst van dit schrijven een reactie te geven.

11.4.   In alle gevallen waarin dit en andere reglementen niet voorzien, is de beslissing van het bestuur bindend.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering, gehouden te Reeuwijk op woensdag, 17 maart 1993.

Reglement Plankenstalling van de Wind Surf Club Reeuwijk

Algemene Voorwaarden

Artikel 1.

1.1.     Alleen leden van de Wind Surf Club Reeuwijk komen in aanmerking voor een stalling.

1.2.     De huurperiode loopt evenredig met het verenigingsjaar.

1.3.     De huurprijs wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

1.4.     Voor de sleutel wordt een waarborgsom gevraagd waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Hierover wordt geen rente vergoed.

1.5.     Onder- of doorverhuur van de stalling is niet toegestaan.

1.6.     Roken en gebruik van open vuur is in de stalling verboden.

Beëindiging - Wachtlijst

Artikel 2.

2.1.     Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient de stalling te worden ontruimd en de sleutel te worden ingeleverd, waarna de waarborgsom wordt gerestitueerd.

2.2.     Tussentijdse beëindiging door de huurder is alleen mogelijk na goedkeuring door het bestuur.

2.3.     Zijn alle stallingen verhuurd, dan worden de aanvragers op volgorde van binnenkomst op een wachtlijst gezet.

Betalingsvoorwaarden

Artikel 3.

Bij tussentijdse verhuur is voor iedere nog niet verstreken maand of een gedeelte daarvan 1/6 (één zesde) deel van de jaarhuur verschuldigd tot maximaal de jaarhuur.

Slotbepalingen

Artikel 4.

4.1.     Onverminderd het bepaalde in artikel 5.3 van het reglement van de Wind Surf Club Reeuwijk kan bij overtreding en/of niet nakomen van dit reglement de huurovereenkomst door de verhuurder tussentijds worden beëindigd. Direkt en in ieder geval binnen tien (10) dagen dient de stalling te worden ontruimd en de sleutel te worden ingeleverd, waarna de waarborgsom wordt gerestitueerd.

4.2      Bij verlies van de sleutel dienen het bestuur of de ledenadministratie en de politie hiervan onmiddellijk in kennis te worden gesteld. Voor een vervangende sleutel wordt opnieuw een waarborgsom zoals genoemd in artikel 1.4 gevraagd; voor een vervangend slot is de vervangingsprijs verschuldigd.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering, gehouden te Reeuwijk op woensdag, 17 maart 1993.

Reglement doorlopende toegang tot het clubhuis van de Wind Surf Club Reeuwijk

Algemene voorwaarden

Artikel 1.

1.1.     Alleen leden die daartoe zijn gerechtigd en in het bezit zijn gesteld van een sleutel hebben doorlopende toegang tot de entree van het clubhuis en de herenkleed- en doucheruimte.

1.2.     Voor doorlopende toegang wordt een bedrag per verenigingsjaar in rekening gebracht, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

1.3.     Voor de sleutel wordt een waarborgsom gevraagd waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Hierover wordt geen rente vergoed.

1.4.     Afgifte van de sleutel aan derden en het al of niet met de sleutel toegang verlenen aan niet tot doorlopende toegang gerechtigden is verboden. Gezinsleden wordt voor doorlopende toegang toegestaan          van één sleutel gebruik te maken. Ieder gezinslid dat gebruik maakt van deze faciliteit is gehouden tot het betalen van het jaarlijkse bedrag zoals genoemd in artikel 1.2 van dit reglement.

1.5.     In de in artikel 1.1 genoemde ruimten mag men zich buiten de openingstijden van het clubhuis ophouden tussen één uur voor zonsopgang en één uur na zonsondergang uitsluitend om zich te verkleden en te douchen.

1.6.     Betreding buiten de openingstijden van andere delen van het clubhuis dan in artikel 1.1 genoemd, is niet toegestaan.

1.7.     Een ieder dient elkaar te respecteren en met elkaars wensen en verlangens met betrekking tot privacy rekening te houden.

1.8.     De ruimten dienen bij vertrek schoon te worden achtergelaten. Afval moet in de daarvoor bestemde bak(ken) worden gedeponeerd.

1.9.     Vernielingen, beschadigingen, technische gebreken, vervuiling, ongeoorloofd gebruik en het open aantreffen van de buitendeur en/of de deur tussen de entree en de kantine moeten worden gemeld bij het bestuur of de ledenadministratie. In geval van inbraak en vernielingen moet ook de politie worden geïnformeerd.

1.10.   Roken en het gebruik van open vuur is in de onder artikel 1.1 genoemde delen van het clubhuis verboden.

Beëindiging

Artikel 2.

2.1.     Bij beëindiging van het recht op doorlopende toegang dient de sleutel te worden ingeleverd, waarna de waarborgsom wordt gerestitueerd.

2.2.     Tussentijdse beëindiging is alleen mogelijk na goedkeuring door het bestuur.

Betalingsvoorwaarden

Artikel 3.

Bij tussentijdse doorlopende toegangverlening is het volledige jaarbedrag verschuldigd.

Slotbepalingen

Artikel 4.

4.1.     Onverminderd het bepaalde in artikel 5.3 van het reglement van de Wind Surf Club Reeuwijk kan bij overtreding en/of het niet nakomen van dit reglement de doorlopende toegang worden ontzegd. De sleutel dient dan door het lid direkt en in ieder geval binnen tien (10) dagen te worden ingeleverd, waarna de waarborgsom wordt gerestitueerd.

4.2      Bij verlies van de sleutel dienen het bestuur of de ledenadministratie en de politie hiervan onmiddellijk in kennis te worden gesteld. Voor een vervangende sleutel wordt opnieuw een waarborgsom, zoals genoemd in artikel 1.3, gevraagd.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering, gehouden te Reeuwijk op woensdag, 17 maart 1993.